Poiretia bahiana. 22. Plant with folded leaflet (arrow) housing immatures; 23. immatures of Mitrapsylla rupestris sp. nov. (arrows).

 
 
  Part of: Burckhardt D, Queiroz DL (2021) Mitrapsylla rupestris sp. nov., a psyllid (Hemiptera, Psylloidea) associated with Poiretia bahiana (Fabaceae) endemic to the Espinhaço mountain range (Brazil, Bahía). Alpine Entomology 5: 69-75. https://doi.org/10.3897/alpento.5.70640